آرشیو / برچسب ها / بی حجابی

روسری و توسری
به مناسببت 83مین سالروز کشف حجاب به فرمان رضاشاه؛

روسری و توسری

اختصاصی مازندمجلس: رویکردهای مراقبت اجتماعی اجباری و سامان دادن جامعه با نظارت های دستوری به شکست ختم خواهد شد. آنچه که در انتگرال حجاب مغفول و نامعلوم مانده است مسئله خودآگاهی و شعور زن است.

13 ماه قبل

X https://sport45.site/