آرشیو / برچسب ها / بی مبارزه

بی مبارزه، زندگی مرگ است

بی مبارزه، زندگی مرگ است

اختصاصی مازندمجلس: دانشجویان بدون شک موتور محرکه توسعه کشور، رشد و بالندگی آن هستند. هر کشوری که بخواهد در مسیر توسعه گام بردارد باید این کار را از دانشگاه شروع کرده، به نظرات و پیشنهادات و انتقادات دانشجویان گوش فرا دهد و آنها را بکار گیرد. ازجمله گروه های اجتماعی که همواره تاثیرات بسزایی در تحولات جامعه داشته است، جریانهای دانشجویی می باشند. تفکر دانشجویی همواره بر جامعه اثرگذاری مستقیم داشته و دانشجو به عنوان یک منبع اطلاعاتی و آگاه در جامعه شناخته شده و عمل می کند.

24 ماه قبل

X https://sport45.site/