مازندمجلس - پایگاه خبری مجلس مازندران

کد مطلب : 147284 -تاریخ انتشار : جمعه 29 بهمن 1395 -ساعت : 04:00

چاپ به اشتراگ گذاشتن
امام چگونه از 12 تا 22 بهمن انقلاب را مدیریت کرد؟/در تهران مشروب فروشى بيشتر از كتاب فروشى بود/ افشاگری امام خمینی درباره مراکز فحشا در تلویزیون +عکس

تحلیل سخنان امام خمینی؛

امام چگونه از 12 تا 22 بهمن انقلاب را مدیریت کرد؟/در تهران مشروب فروشى بيشتر از كتاب فروشى بود/ افشاگری امام خمینی درباره مراکز فحشا در تلویزیون +عکس

مازندمجلس: امام خمینی در طول 12 تا 22 بهمن 57 تمرکز خود را وحدت کلمه و انسجام ملی قرار داده و در همین راستا با آغوش باز ارتشیان را به حضور پذیرفتند.
مازندمجلس: سرویس تاریخ مشرق - پیروزی انقلاب اسلامی در شرایطی که محمدرضاشاه ازپشتوانه2500ساله شاهنشاهی در ایران بهره می برد و به جدیدترین ابزارآلات نظامیمجهز بود و همه ابرقدرت ها نیز به حمایتاز حکومت وی برخاسته بودند و ایران را مهد ثبات در منطقه به شمار می آوردند[1]، برایبسیاری از متفکران داخلی و خارجی هنوز هم مایه بهت و حیرت است. چنانکه ناظران خارجی و داخلی از تحلیل آن بهشگفتی آمده و معتقدند که انقلاب اسلامی ایران انقلابی متفاوت از سایر انقلاب هایجهان و انقلابی به نام خدا بود.[2]انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در شرایطی به پیروزی رسید که متفکران جهان، دین راافیون توده ها و مساله ای کاملا جدا از اجتماعیات به حساب می‌آوردند. اما در کمالناباوری و بهت مردم جهان انقلاب به رنگ و بوی دین و خدا به وقوع پیوست و اساس همهی نظریات انقلاب را به هم ریخت.

مدیریت انقلابی امام خمینی(ره) در روزهای پایانی مبارزهبی شک و به تصریح همه ی تحلیل گران انقلاب اسلامی در داخل وخارج، نقش رهبری امام خمینی به ویژه در حضور ایشان در ایران، موثرترین عامل پیروزیانقلاب اسلامی به شمار می رفت. لذا تحلیل محتوای بیانات ایشان در آن روزها(12بهمنتا 22بهمن) می تواند گوشه ای از مدیریت بی نظیر این شخصیت بزرگ تاریخی را برای نسلجوان روشن کند. لذا در این یادداشت با بررسی اهم نکاتی که حضرت امام در طول این10روز به آن اشاره داشته اند، اندکی با نحوه ی مدیریت انقلاب توسط ایشان در آن دورهی حساس آشنا می شویم.

پیروزی هنوز ناتمام است

حضرت امام در بدو ورود به ایران با تشکر از ملت قهرمان وخانواده های شهدا و ایثارگران و همه ی طبقات کشور از روحانی و دانشجو و بازرگان وکسبه و کارمند و کارگر و...[3] بههمه ی ملت گوشزد می کند که هرچند قدم های خوبی در راستای نابودی حکومت پهلویبرداشته شده است اما هنوز مبارزه ادامه دارد و مردم باید تا انتها در صحنه بمانندو خیابان ها را خالی نکنند. دلیل این تاکید امام بر ادامه ی حضور مردمی آن است کهبعضی درصدد شبهه افکنی هستند که شاه بماند و سلطنت بکند اما حکومت نکند و قصددارند با این شعار، بین مردم تفرقه افکنی کرده و آنها را متفرق کنند. اما اماممقتدارنه می ایستد و می فرماید:

«اين كارها و اين چيزهايى كه اخيراً واقع مى‏شود و دست و پامى‏زنند .... رژيم سلطنتى را حفظ كنند، اين مطلب را بايد بدانند كه گذشته استمطلب؛ و اينطور مسائلى كه شما پيش مى‏آوريد دست و پايى بيش نيست و اگر تسليم ملتنشويد، ملت شما را به جاى خودش مى‏‌نشاند.»[4]

وحدت کلمه، رمز پیروزی ملت ایران

با بررسی دقیق بیانات حضرت امام در طول این ده روز متوجه میشویم که ایشان بیشترین تاکیدشان بر حفظ وحدت کلمه و دوری از تفرقه و انشعاب ملتاست. ایشان اساسا رمز پیروزی انقلاب اسلامی را در اتحاد کلمه همه ی آحاد ملت و همهی طبقات از پیر و جوان و کوچک و بزرگ و به ویژه اتحاد دانشگاهی و حوزوی می دانند:

«من بزرگترين پيروزى را آشتى بين دانشگاه و مدارس علمى[حوزه‏هاى علمى‏] مى‏دانم. اگر ما هيچ پيروزى پيدا نكرده بوديم الّا همين معنا كهبين دانشگاه و طبقه روحانى نزديك كرديم و تفاهم حاصل شد و اين دست خيانتى كهسالهاى طولانى جدايى انداخته بود بين اين دو طبقه قطع شد و بحمد اللَّه، هم روحانىفهميد كه دانشگاهى آنچه اجانب گفته‏اند نبود و هم طبقه جوان و دانشگاهى فهميدند كهروحانى آنطور كه براى اينها توصيف كرده بودند نبود. آنها مى‏خواستند كه ملت را ازهم جدا كنند و تمام هستى ملت را ببرند، و خود ملت [را] باز به هم ريزند .... شماملت ايران ثابت كرديد كه با وحدت كلمه، يدِ اجانب، دست آنها را قطع كرديد؛ دست اينشاه ظالم، دست اين محمدرضاى ظالم را كه مى‏خواست‏ تمام هستى ما را به باد فنا بدهدقطع كرديد.»[5]

امام چگونه از 12 تا 22 بهمن انقلاب را مدیریت کرد؟/در تهران مشروب فروشى بيشتر از كتاب فروشى بود/ افشاگری امام خمینی درباره مراکز فحشا در تلویزیون +عکس
 

غیرقانونی بودن سلطنت، دولت و مجلس

حضرت امام اساس سلطنت را غیرعقلانی[6]، غیرقانونیو غیرملی و خلاف حقوق بشر[7]خواندند. زیرا حکومت رضاشاه با زورسرنیزه و کودتا بر سرکار آمد و مجلس موسسان برخلاف قانون اساسی، حکومت پهلوی را به رسمیت شمارد و محمدرضا نیز توسط انگلیس رویکار آمد و با کودتای 28مرداد توانست حکومتش را با زور ارتش و ساواک بر مردم ادامهدهد. اما امام به انتقاد از اساس سلطنت اکتفا نمی کرد و دولتها و مجالسی که دردوران پهلوی شکل گرفته اند را نیز غیرقانونی و نامشروع می دانست:

«حالا مى‏‌آييم سراغ دولتهايى كه ناشى شده از سلطنت محمدرضاو مجلسهايى كه ما داريم. در تمام طول مشروطيت- الّا بعض از زمانها آن هم نسبت بهبعض از وكلا- مردم دخالت نداشتند در تعيين وكلا! شما الآن اطلاع داريد كه در اينمجلسى كه حالا هست- چه مجلس شورا و چه مجلس سنا- و شما ملت ايران هستيد، شما ملتىهستيد كه در تهران سكنى‏ داريد، من از شما مردم تهران سؤال مى‏كنم كه آيا اينوكلايى كه در مجلس هستند- چه در مجلس سنا و چه در مجلس شورا- شما اطلاع داشتيد كهاينها را خودتان تعيين كنيد؟ اكثر اين مردم مى‏شناسند اين افرادى را كه به عنوانوكيل مجلس سنا يا مجلس شورا در مجلس هستند يا اين هم با زور تعيين شده بدون اطلاعمردم؟ مجلسى كه بدون اطلاع مردم است و بدون رضايت مردم است، اين مجلس مجلسِغيرقانونى است.....اما دولتى كه ناشى مى‏شود از يك شاهى كه خودش و پدرش غيرقانونىاست، خودش علاوه بر او غيرقانونى است، وكلايى كه تعيين كرده است غيرقانونى است،دولتى كه از همچو مجلسى و همچو سلطانى انشا بشود، اين دولت غيرقانونى است.»[8]

امام چگونه از 12 تا 22 بهمن انقلاب را مدیریت کرد؟/در تهران مشروب فروشى بيشتر از كتاب فروشى بود/ افشاگری امام خمینی درباره مراکز فحشا در تلویزیون +عکس 

خسارت‌های ناشی از حکومت پهلوی

حضرت امام در طول این 10روز بنای خود را بر روشن گری عمومیو بصیرت بخشی به مردم قرار دادند که از این طریق ملت با چشم باز و نه از سر احساساتبه مبارزه با رژیم طاغوت بپردازند. در این راستا ایشان در سخنرانی های مختلف خود وبه فراخور مخاطب، گوشه هایی از خسارت های شاه مخلوع را به ملت یادآوری می کردند.ایشان در جمع صادرکنندگان خشکبار به آسیب های اصلاحات ارضی که منجر به ازبین رفتنکشاورزی کشور و وابستگی بی حدوحصر به اجانب بود اشاره کرده و اقتصاد شاه رااقتصادی وابسته و متکی به غرب دانستند که با فروش نفت فراوان، ایران را بازار خریداسلحه و ادوات نظامی می کرد و به جای سرمایه گذاری در داخل کشور به پرکردن انبارهایتسلیحات نظامی خود می اندیشید.[9]

فساد دربار شاه از فسادهای اخلاقی گرفته تا فسادهای مالیموضوع دیگری است که امام امت، مردم را نسبت به آن آگاه می کند[10] و حکومتپهلوی را مسبب ترویج فساد و بی بند و باری در بین جوانان معرفی می کند که این امر موجببی اخلاقی و دورشدن آنان از فضای تحصیل علم و معنویت نیز شده است:

«اين آدم به واسطه نوكرى كه داشته، مراكز فحشا درست كرده.تلويزيونش مركز فحشاست، راديوش- بسيارى‏‌اش- فحشاست. مراكزى كه اجازه دادند براىاينكه باز باشد، مراكز فحشاست. اينها دست به دست هم دادند. در تهران مركز مشروبفروشى بيشتر از كتاب فروشى است، مراكز فساد ديگر الى ماشاء اللَّه است. براى چه؟سينماى ما مركز فحشاست. ما با سينما مخالف نيستيم، ما با مركز فحشا مخالفيم. ما باراديو مخالف نيستيم، ما با فحشا مخالفيم. ما با تلويزيون مخالف نيستيم، ما با آنچيزى كه در خدمت اجانب براى عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نيروى انسانىماست، با آن مخالف هستيم. ما كىْ مخالفت كرديم با تجدد؟ با مراتب تجدد؟ .... سينمايكى از مظاهر تمدن است كه بايد در خدمت اين مردم، در خدمت تربيت اين مردم باشد؛ وشما مى‏دانيد كه جوانهاى ما را اينها به تباهى كشيده‏‌اند.» [11]

نحوه مواجهه امام با ارتش

سیاست امام در برخورد با ارتشیان سیاست جذب حداکثری و دفعحداقلی است. طبیعتا تعداد محدودی از ارتشیان که در مدارج عالی رتبه بوده و در بهشهادت رساندن فرزندان ملت نقش کلیدی و محوری داشته اند، قابل بخشش نیستند اما اغلبارتشیان که خود را قطره ای از اقیانوس بی کران ملت به حساب آورده و از بند حکومتپهلوی خود را آزاد کرده و به ملت پیوسته باشند، نه تنها بخشیده که مورد احترام وتقدیر امام امت نیز خواهند بود. در این راستا امام به ارتشیانی که به جریانانقلابیون بپیوندند اطمینان خاطر می دهد که توبه آنها پذیرفته و از جانب ملت مورداحترام و عزت تمام خواهند بود.[12]ایشان در مواجهه با ارتشیان بر ایجاد ارتش مستقل و به دور از وابستگی به اجانبتاکید دارد و از ارتشیان می خواهد که برای تحقق این هدف با جریان مردمی همراهیکرده و از بندطاغوت و اربابان خارجی آنان، خود را آزاد سازند:

«اين منطق ماست. ما فرياد مى‏كنيم كه استقلال مى‏خواهيم،استقلال ارتشى مى‏خواهيم، ارتش ما استقلال ندارد؛ ما فريادمان اين است. ما داريممى‏گوييم آقا مى‏خواهيم شما حاكم خودتان باشيد، مستقل باشيد »[13]

مدیریت انقلابی امام خمینی(ره) در روزهای پایانی مبارزه 

تاسیس دولت موقت، گام عملیاتی برای تحقق انقلاباسلامی

تشکیل دولت موقت دومین گام عملیاتی و رسمی امام بعد ازتشکیل شورای انقلاب به شمار می رود تا به همگان ثابت شود که امام تنها اهل شعار وحرف نیست بلکه در راستای تحقق اهدافش هرکاری را که لازم باشد انجام می دهد. اگرامام سلطنت را به رسمیت نمی شناسد فقط شعار نمی دهد بلکه شورای انقلاب تشکیل می دهدو اگر حکومت بختیار را غیر قانونی و نامشروع می داند، خود حکومتی مشروع و مردمی رابر سر کار می گذارد. لذا ایشان در تاریخ 15بهمن با انتخاب مهندس بازرگان به ریاستدولت موقت آب پاکی را روی دست همه ی کسانی که اندک امیدی به ادامه حکومت پهلویداشتند، ریخت و دولت موقت را دولتی مشروع و قانونی و متکی به آرای مردم معرفی کردو از ملت خواست تا با حضور خود در خیابان ها حمایت خود را از دولت موقت بیاندارند.[14]

نکته ی مهم و قابل توجه آن است که حضرت امام در بینات مکررخود بعد از تشکیل دولت موقت، حکومت بازرگان را به این دلیل مشروع و واجب‌الاتباعمی دانند که از طرف خود ایشان به عنوان حاکم شرع نصب گردیده و به پشتوانه ی مردمینیز مستظهر است. یعنی این تفکر که اساس حکومت اسلامی با مشروعیت دینی و مقبولیتمردمی حاصل می شود، از همان ابتدا توسط امام مورد تاکید قرار گرفت تا همگان بدانندکه اگر حکومتی بخواهد اسلامی باشد باید دوشرط مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی رادارا باشد که اولی توسط امام معصوم یا نایب ایشان(فقهای جامع الشرایط) و دومی توسطرای و نظر مردم حاصل می شود.

ایشان در تبیین قسمت اول یعنی مشروعیت الهی دولت موقت میفرمایند: «من بايد يك تنبه ديگرى هم بدهم و آن اينكه من كه ايشان را حاكم كردم، يكنفر آدمى هستم كه به واسطه ولايتى كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم.»[15]و در تشریحقسمت دوم یعنی مقبولیت مردمی نیز حضور مردم و حمایت از این دولت را لازم و موجبکارآمدی و بسته شدن دهان یاوه‌گویان می دانند، لذا از مردم می خواهند که با حضوردر خیابان ها، موافقت خود را با دولت موقت منصوب امام ابراز دارند.[16]

مدیریت انقلابی امام خمینی(ره) در روزهای پایانی مبارزه 

خنثی کردن تفرقه افکنی‌ها

حضرت امام با فراست و تیزبینی تمام در میانه ی همه ی ایناتفاقات، فریب هایی را که توسط برخی برای تشتت صفوف به هم پیوسته ملت و تفرقهافکنی در میان مردم القا می شد، درمی یافت و در اسرع وقت در صدد پاسخگویی و رفعشبهه از آن بر می آمد. یکی از این فریب ها، بحث توبه شاه بود. میگفتند که اگرشاه توبه کند، باید توبه او پذیرفته شده و به وی حق سلطنت دوباره بدهیم تا جبرانمافات کند که این حرف از دل نظریه ی«شاه باید سلطنت کند نه حکومت» در می آمد. اماممقتدرانه در مقابل این حرف غلط ایستادگی کرده و فرمودند:

« گاهى گفته مى‏شود .... به اينكه خوبشاه مى‏‌آيد توبه مى‏كند و توبه هم كرد؛ خوب ديگر چه مى‏گوييد؟ خدا كه توبه را قبولمى‏كند، شماها چه مى‏گوييد ديگر؟! اين را من كراراً عرض كردم كه اولًا توبه شرايطىدارد كه تا آن شرايط تحقق پيدا نكند، خداى تبارك و تعالى قبول نمى‏كند. آنچهبى‏شرطْ خداى تبارك و تعالى قبول مى‏كند آن چيزهايى است كه مربوط به حقوق اللَّهاست .... و اما حقوق ناس- حقوق ناس را، توبه‏اش را تا اين حق رد نشود قبولنمى‏كند. شما بفرماييد كه حالا اين شخص كه آمده توبه كرده- فرضاً عرض مى‏كنم- اينراضى است به اينكه بيايد اموالى را كه از مردم برده پس بدهد و كارهايى كه از قبيل چپاولهست، اينها را جبران بكند؟

.... فرض كنيد ..... آن اموال شخصى را مى‏دهد و جبرانمى‏كند، خوب اين ده سال حبسى كه كرده و اين قدرت انسانى را تلف كرده كى جبرانمى‏كند؟ كى‏ مى‏تواند جبران كند اين ده سال حبس، پنج سال حبس اين علما، ايندانشمندان، اين رجال سياسى كه اينها را به هدر داده است؟ ... اينها ديگر جبراننمى‏خواهد! اگر يك كسى را هدر دادند همه زندگى‏اش را، اينها را جبران كى مى‏كند؟اين همه جراحت كه بر اشخاص، بر قلوب مؤمنين، بر قلوب پيرزنها، پيرمردها، جوانهاوارد كرده است، اينها را كى جبران مى‏كند؟ يك نفر آدم يك شخص را اگر كشت، اينقصاصش به اين است كه اين يك نفر را در مقابل او بكشند؛ اگر يك نفر آدم هزاران آدمرا كشت، حالا ما چطور آن را جبران بكنيم؟ اينكه هزاران نفر از بهترين اولاد اينوطن را، بهترين اولاد اين اسلام را در اين حبسها كشته- پاهايشان را اره كردند! ....حالاما فرض كنيم كه يك جان دارد اين و ما يك جان را در مقابل يك جان گرفتيم، باقى‏اشچه؟ ما چطور از يك آدمى توبه قبول بكنيم، و بگوييم كه اين سلطان باشد و حكومتنكند! همان سلطنت بكند! ... همه مى‏دانيم كه اين [توبه‏] بيش از اينكه يك نيرنگىهست، نيست چيز ديگرى. اين نيرنگ براى اين بود كه ما را بازى بدهد و ما راضى بشويمبه اينكه اين آقا سلطان باشد و حكومت نكند تا اين انقلاب بخوابد! .... اين نقشهاست.»[17]

اجنبی ها تنها حامیان حکومت پهلوی و دولت بختیار

امام با طرح این سوال که چرا حکومتی که نه شرعی و قانونیاست و نه مردم آن را قبول دارند، هنوز هم به کار خود ادامه می دهد، پرده از یکواقعیت مهم و پنهان برمی دارند که آن، حمایت اجنبی ها به ویژه آمریکا و انگلیس ازحکومت پهلوی و دولت بختیار است. ایشان فرستادن ژنرال هایزر آمریکایی را نیز درراستای اجبار ارتش به حمایت همه جانبه از حکومت بختیار تحلیل کرده و بقای حکومتپهلوی را نیز همچون تاسیس آن به دلیل حمایت ها و فشارهای خارجی بر ملت ایران میدانند.[18]

مدیریت انقلابی امام خمینی(ره) در روزهای پایانی مبارزه 

ترسیم حکومت اسلامی مطلوب

امام از آن دسته انقلابیونی نبود که تنها به فکر تخریب و ازبین بردن سلطنت باشد بلکه حتی در این ایام پرهیاهو نیز حکومت مطلوب اسلام را برایمردم تبیین می کرد تا ملت بدانند بعد از حکومت پهلوی باید به دنبال چگونه حکومتیباشند و اساسا حکومتی که می خواهد ادامه ی حکومت امیرالمومنین علیه السلام باشد،چگونه حکومتی خواهد بود. در این راستا ایشان، ابتدا تعریف خود را از اسلام حقیقیارائه داده و مکتب اسلام را مکتب انسان سازی معرفی می کنند اما نه فقط انسان سازیدر امور فردی بلکه تربیت ابعاد اجتماعی انسان را نیز از جمله ابعاد برنامه ی تربیتیاسلام برای انسان به شمار می آورند.[19] درنظر ایشان، اسلام تنها برای بیان احکام فردی نیامده بلکه اموری مانند جهاد،نمازجماعت و جمعه، خمس و زکات و حج و بسیاری از معارف دیگر در راستای تربیت بعداجتماعی انسان می باشد که از جمله مهم ترین این مسائل نیز، بحث تشکیل حکومت اسلامیاست:

«آنقدر آيه و روايت كه در سياست وارد شده است، در عباداتوارد نشده است. شما پنجاه و چند كتاب فقه را ملاحظه مى‏كنيد، هفت- هشت تا كتابىاست كه مربوط به عبادات است، باقى‏اش مربوط به سياسات و اجتماعيات و معاشرات واينطور چيزهاست. ما همه آنها را گذاشتيم كنار و يك بُعد را، يك بعد ضعيفش راگرفتيم. اسلام را همچو بد معرفى كرده‏اند به ما كه ما هم باورمان آمده است كهاسلام [را] به سياست چه! سياست مال قيصر و محراب مال آخوند!- محراب هم نمى‏گذارندبراى ما باشد- اسلام دين سياست است؛ حكومت دارد. شما بخشنامه حضرت امير و كتابحضرت امير به مالك اشتر را بخوانيد ببينيد چيست. دستورهاى پيغمبر و دستورهاى امام-عليه السلام- در جنگها و در سياسات ببينيد چه دارد. اين ذخاير را ما داريم، عُرضهاستفاده‏اش را نداريم.»[20]

حضرت امام آرزو می کند که حکومت آینده ایران نیز با الگوگیری از حکومت عدل علوی در راستای تحقق عدالت اجتماعی گام بردارد:

«ما آرزوى يك همچو حكومتى داريم. يك حكومت عادل كه نسبت بهافراد رعيت علاقه مند باشد؛ عقيده‏‌اش اين باشد كه بايد من نان خشك بخورم كه مبادايك نفر در مملكت من زندگى‏‌اش پست باشد، گرسنگى بخورد. ما مى‏خواهيم يك همچو حكومت عدلىايجاد كنيم.»[21]

مدیریت انقلابی امام خمینی(ره) در روزهای پایانی مبارزه 

انقلاب اسلامی انقلاب ثبات است نه هرج و مرج

در روزهای پایانی و منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، امامامت با ارسال پیام های متوالی و در بیانات مختلف، ملت ایران را دعوت به آرامش و جلوگیریاز هرج و مرج و آشوب و فتنه انگیزی می کند و از آنان می خواهد دربرابر کسانی کهقصد سوء استفاده از شرایط فعلی را دارند، بایستند و اجازه ندهند که انقلاب اسلامیدر جهان به عنوان یک آشوب و هرج و مرج داخلی تلقی شود. ایشان ملت را به همکاری بادولت موقت و حفظ امنیت و آرامش دعوت کرده و از ایشان می خواهد که از هدررفت منابعو امکانات کشور و بدنام کردن انقلاب اسلامی درجهان برحذر باشند:

«از شما مى‏خواهم كه اولًا مانع آشوب و هرج و مرج بشويد ونگذاريد آشوبگران مغرض به عملياتى از قبيل غارت، آتش سوزى، مجازات متهمان و از بينبردن آثار علمى و فنى و صنعتى و هنرى و اتلاف اموال عمومى و خصوصى دست بزنند. دشمنبراى خراب كردن چهره نهضت از طريق نفوذ دادن افراد مفسد و مغرض در ميان تودهمسلمان دست به چنين كارها مى‏زند تا نهضت ما را ارتجاعى و وحشيانه قلمداد نمايد.من اكيداً اعلام مى‏كنم كه هركس دست به چنين عملياتى بزند، از جامعه انقلابى ملتمطرود و در پيشگاه خداوند متعال مسئول است. ... دشمن از انواع وسايل و دسايس بهرهمند است و توطئه‏‌ها در كمين ماست. تنها هوشيارى و انضباط انقلابى و اطاعت ازفرمانهاى رهبرى و دولت موقت اسلامى است كه همه توطئه‏‌ها را نقش برآب مى‏‌سازد.»[22]

نتیجه‌گیری

حضرت امام خمینی در طول ده روزه ی حضور خود در ایران تمرکزخود را بر حفظ وحدت کلمه و انسجام ملی قرار داده و در همین راستا با آغوش بازارتشیان را به حضور می پذیرفتند و در قبال آنان سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی راپی گرفتند. ایشان ضمنا با ترسیم وضع موجود جامعه، سلطنت و دولت و مجلس راغیرقانونی توصیف کرده و بنابراین با تشکیل دولت موقت، دولت مشروع و قانونی موردنظر خود را منصوب کردند. ایشان همچنین با بیان خسارت های حکومت پهلوی در عرصه هایسیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سعی در بیدارکردن خفتگان داشتند. خنثی کردن فتنه افروزیها و تفرقه افکنی های داخلی و خارجی نیز از دیگر عرصه های مدیریتی ایشان به شمارمی رود که همگی در جهت متحدنگاه داشتن ملت برای نهایی کردن مبارزه با طاغوت وبرپایی حکومت اسلامی صورت می گرفت. مدیریت ایشان در ایام پرتنش و سخت و دشوارمبارزه با طاغوت و برقراری حکومت اسلامی حقیقتا مصداق روشنی است از یک مدیریتیدینی و انقلابی که شایسته است مورد توجه همه پیروان و علاقه مندان به مکتب امامراحل رضوان الله تعالی علیه قرار گیرد.


[1] اشاره بهسیاست دوستونی نیکسون-کیسینجر در منطقه خلیج فارس

[2] اشارهدارد به عنوان کتابی که دو روزنامه نگار فرانسوی درباره انقلاب اسلامی ایران بهرشته تحریر درآورده اند.

[3] صحیفه امام، ج6، ص8

[4] همان، ص9

[5] همان، ص21

[6] همان، ص56

[7] همان، ص11

[8] همان، صص13و12

[9] همان، ص77

[10] همان، ص46

[11] همان، ص15

[12] همان، ص38

[13] همان، ص34

[14] همان، ص61

[15] همان، ص59

[16] همان، ص58

[17] همان، صص25تا27

[18] همان، ص31

[19] همان، ص41

[20] همان، ص43

[21] همان، ص57

[22] همان، صص126و125


منبع : مشرق


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : حکومت - همان، - انقلاب - اسلامی - سلطنت - اينها - اسلام - پهلوی - پیروزی - اينكه - حمایت - مردمی - انسان - حکومتی - تحلیل - جبران - خارجی - ادامه - مخالف - تشکیل - راستا - تفرقه - دادند - مدیریت - ارتشیان - مشروع - تعيين - سياست - حكومت - تهران - داخلی - راستای - حکومتپهلوی - مى‏كنم - معرفی - اطلاع - طاغوت - غيرقانونى - قانونی - مشروعیت - مقابل - مربوط - عنوان - بختیار - نيستيم، - خواهند - موقت، - فحشاست - مراكز - بازرگان - خیابان - افکنی - اشاره - بیانات - فروشى - خمینی - انقلابی - مى‏شود - مبارزه - اجانب - تعالى - تبارك - اولًا - شرایطی - تاریخ - اولاد - بهترين - هزاران - اموال - مى‏كند - دارند - تبیین - مقبولیت - ابتدا - نامشروع - ديگرى - متفکران - درباره - منصوب - ايشان - منطقه - سلطان - دستورهاى - ببينيد - محراب - سياسات - علاقه - آرامش - چگونه - توطئه‏‌ها - انقلابى - عملياتى - انگلیس - اجتماعی - مطلوب - دارند، - اجنبی - گرفته - السلام - ایشان، - ابعاد - تربیت - بيشتر - داريم - بررسی - بدانند - اساسا - واسطه - اتحاد - اجازه - باشد، - مخالفيم - چيزهايى - مجلسى - جوانان - دانند - خسارت - پيروزى - دانشگاه - كرديم - ازبین - وابستگی - اخلاقی - فسادهای - نظامی - داشتن - تجدد؟ - همگان - شورای - عملیاتی - تاکید - رسمیت - ايران - کسانی - كرديد - طبقات - مى‏خواهيم - استقلال - سیاست - كارها - مواجهه - باشد؛ - حداکثری - پیوسته - مستقل - پذیرفته - خودتان - دانشگاهى -

مطالب مرتبط با : امام چگونه از 12 تا 22 بهمن انقلاب را مدیریت کرد؟/در تهران مشروب فروشى بيشتر از كتاب فروشى بود/ افشاگری امام خمینی درباره مراکز فحشا در تلویزیون +عکس
نظر شما در مورد : امام چگونه از 12 تا 22 بهمن انقلاب را مدیریت کرد؟/در تهران مشروب فروشى بيشتر از كتاب فروشى بود/ افشاگری امام خمینی درباره مراکز فحشا در تلویزیون +عکس

*

*


آخرین اخبارپربحث ترین ها