تاریخ انتشار : شنبه 10 تیر 1396 - ساعت : 07:42

کد مطلب: 175104 چاپ به اشتراگ گذاشتن

«شورای رهبری» بر جریان اصولگرا حاکم خواهد شد؟ /نواصولگرایان احساس خطر کردند

مازندمجلس: مسیر پیران و جوانان اصولگرا این روزها یکی نیست، جوانترها همچنان سودای رهبری این جریان را دارند و پیران هنوز در دلهره آینده جریان اصولگرایی هستند و گویی قرار نیست با خیال راحت به بازنشستگی سیاسی بروند.

مازندمجلس:

محمدحسن خانی‌پور: روزهای پسا انتخاباتی اصولگرایان گرچه از شوکاولیه شکست خارج شده است اما سردرگمی، پالس مشترک رفتارها و اظهارنظرهایاصولگرایانه شده است.

سنتی های راست گرا که بازی انتخابات را به دستنواصولگرایان و جوانترها سپرده بودند، با ثبت شدن شکستی دیگر در کارنامه اصولگرایی،گرچه گلایه ها از نواصولگرایان را آغاز کرده اند اما گویی هنوز به تصمیم گیری براینوع نقش آفرینی در شرایط نرسیده اند.

سویدیگر هم نقش آفرینان اصلی انتخابات ریاست جمهوری در جریان راست هستند که همچنانزیر سایه سنگین شکست انتخاباتی دیگر مانده اند، نواصولگرایان که اینبار هم سنتیهای اصولگرا را مجبور به پذیرش سازوکار جمنا کرده بودند، نه تنها در نهایت موفقنشدند همه اصولگرایان را زیر خیمه جمنا جمع کنند که حتی خود نیز از درون دچار چنددستگی شدند و سازهای مخالف از درون همین جبهه هم کوک شد. نتیجه سازوکاری که مانوردموکراسی به راه انداخته بود ثبت یک ناکامی دیگر برای اصولگرایان بود در چنینشرایطی است که نواصولگرایان نیز احساس خطر کرده اند، احساس خطری که اگرچه ممکن استبه حذف کامل آنها از صحنه تصمیمات اصولگرایان منتج نشود اما سنتی ها را دست پُرتراز قبل در مقابل آنها قرار داده است تا شاید اینبار بتوانند جوانترهای اصولگرا رادر مسیری قرار دهند که بازی سیاسی جریان راست از سوی آنها مدیریت و هدایت شود.

سنتی های اصولگرا به دنبال رهبری شورایی

«رهبري شخصي درجریان اصولگرا بدليل فقدان چهره كاريزماتيك و نيز بروز شكاف‌هاي درون‌تشكيلاتي عملاديگر امكان عملياتي ندارد و بايد ساختاري مردمسالارانه نظير مجلس يا كنگره ملي اصولگرايانتشكيل شده و جريان اصولگرا از بدنه اجتماعي مجددا سامان يابد طرح چهره هاي خلق الساعهبراي مديريت جناح نيز محصول عدم تحليل دقيق مشكلات اصلي در جريان اصولگرا و تاكيد برتكرار اشتباهات پيشين است.»

سخنان امیرمحبیان از تئوریسین های جریان راست راباید از جمله انتقادات صریح روزهای اخیر به نواصولگرایان دانست، انتقادی کهنواصولگرایان و مشی حرکتی آنها را نشانه گرفته است. او که در کنار چهره هایی چونمرتضی نبوی مدت زیادیست برضرورت تشکیل پارلمان یا همان کنگره اصولگرایی تاکید داردتا مدل رهبری شورایی در این جریان نهادینه سازی شود، کنایه های صریح بهنواصولگرایان دارد. خاصه آنجا که به چهره های خلق الساعه اشاره می کند، چهره هاییشاید از جنس ابراهیم رئیسی یا سعید جلیلی که تلاش دارند جایگاه خود در جریاناصولگرا را به جایگاه یک لیدر جریانی ارتقا دهند، تلاشی که پیشتر از سوی چهره هاییچون حدادعادل، زاکانی، فدایی و ..نیز دنبال شده بود ولی چیزی جز ناکامی را درکارنامه نواصولگرایان به ثبت نرسانده بود. شاید از همین روست که محبیان باردیگر درچنین آشفته بازاری به رفقای اصولگرای خود پیشنهاد می دهد کنگره ملی اصولگرایی رابرپا دارند و هوس لیدری فردی در سر نداشته باشند.

محور اصلی چنین پیشنهادی هم پر کردن خلا رهبرانکاریزماتیک این جریان است که یا در قید حیات نیستند چون حبیب الله عسگراولادی وآیت الله مهدوی کنی یا دیگرانی از جنس ناطق نوری که به تیغ نواصولگرایان از اینجریان دور شده اند. در چنین شرایطی است که طرح کنگره ملی اصولگرایان در جریان اصولگراییروی میز قرار گرفته است. مدلی که می تواند سنتی های اصولگرا را باردگیر به متنتصمیمات اصولگرایانه بازگرداند. در همین راستا هم هست که می تواند سخنان کنایه ایباهنر به جمنا را آغازی برای بازگشت دوباره سنتی ها به متن تصمیمات اصولگرایانهدانست. آنجا که دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری سازوکار شکل گرفته از سوینواصولگرایان را ناقص و نیازمند بازسازی دانسته است.

نواصولگرایان همچنان سودای رهبری راست گرایان را دارند

نواصولگرایان همنشین سنتی ها خواهند شد؟ سوالیکه بخشی از پاسخ به آن را شاید بتوان در گذشته هم جستجو کرد، چه آنکه این هم نشینیپیشتر هم در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تکرار شده بود، آنجا که موتلفه ای ها درتصمیماتی حزبی و دور از تصمیمات کلیت راست گرایان سنتی تن به همراهی بانواصولگرایان دادند، نتیجه آن همراهی نه تنها دستاوردی برای موتلفه نداشت که حتیپیران موتلفه مقهور بازی سیاسی - انتخاباتی نواصولگرایان شدند و با دلخوری راه خودرا از نیمه مسیر از نواصولگرایان جدا کردند. شاید همین تجربه است که راست گرایانرا برای همراهی لااقل بی قید و شرط با نواصولگرایان دچار تردید کند.

سوی دیگر نواصولگرایان هم نشان داده اند که درکنار زدن بزرگان از دایره تصمیمات جریان راست سرسخت هستند، شاید زمزمه های تشکیلدولت در سایه یا طرح بحث لیدری ابراهیم رئیسی با تکیه بر 16 میلیون رای را بتواندر همین راستا تفسیر کرد. نواصولگرایان که طی چند انتخابات اخیر با سهم خواهی یاتهدید توانسته بودند سنتی ها را همراه با خود کنند با ثبت چند شکست در کارنامهاصولگرایی در رده اول اتهامات از سوی راست گرایان سنتی قرار گرفته اند همین امر همدست آنها را در مقایسه با گذشته خالی کرده است. 

شاید از همین روست که چهره هاییچون سعید جلیلی از دولت در سایه سخن می گویند و طیفی دیگر از نواصولگرایان چونپایداری ها، رهپویان و ایثارگران تلاش دارند ابراهیم رئیسی را در قامت یه لیدر سیاسی در جریان اصولگرامطرح کنند. آنها با سند زدن 16 میلیون رای به نام ابراهیم رئیسی حرکات زیرپوستیبرای ساختن یک رهبر سیاسی از رئیسی را دنبال می کنند. امری که بدون شک با آن تفکرشورایی سنتی ها سنخیتی نداشته باشد.

مسیر پیران و جوانان اصولگرا این روزها یکی نیست، جوانترها همچنان سودای رهبری این جریان را دارند و پیران هنوز در دلهره آینده جریان اصولگرایی هستند و گویی قرار نیست با خیال راحت به بازنشستگی سیاسی بروند.

منبع : نامه نیوز

برچسب ها : #نواصولگرایان #جریان #اصولگرا #رهبری #اصولگرایان #سیاسی #رئیسی #گرفته #اصولگرایی #انتخابات #دارند #تصمیمات #ابراهیم #دنبال #کنگره #گرایان #انتخاباتی #احساس #موتلفه #همراهی #گذشته #نداشته #هاییچون #لیدری #پیران #تواند #همچنان #سودای #میلیون #راستا #سخنان #اینبار #سازوکار #جمهوری #ریاست #جوانترها #نتیجه #ناکامی #جلیلی #کنایه #جريان #شورایی #جایگاه

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : «شورای رهبری» بر جریان اصولگرا حاکم خواهد شد؟ /نواصولگرایان احساس خطر کردند


X https://sport45.site/