مازندمجلس - پایگاه خبری مجلس مازندران

کد مطلب : 199868 -تاریخ انتشار : دوشنبه 10 مهر 1396 -ساعت : 12:30

چاپ به اشتراگ گذاشتن
کوهکن: جمنا به پوشش حداکثری اصولگرایان اعتقادی نداشت

نائب رییس جبهه پیروان خط امام عنوان کرد؛

کوهکن: جمنا به پوشش حداکثری اصولگرایان اعتقادی نداشت

مازندمجلس: کوهکن گفت: این طور نبود که جمنا تشکیل شود تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری هدایت اصولگرایان را به دست بگیرد. جمنا برای انتخابات ریاست جمهوری تشکیل و بعد از آن مأموریتش تمام شد.

مازندمجلس: چندصدایی در جریان اصولگرا بعد از انتخابات ریاست جمهوری بیش از هر زماندیگری مشهود و واضح به گوش می رسد. با وجودی که جمنا خود را مرکز تصمیم گیری برای کلنیروهای انقلابی توصیف می کند اما از اصولگرايان سنتی گرفته تا نواصولگرایان تمایلی برای بهرسمیت شناختن آن ندارند.

بر همین اساس محسن کوهکن، نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز می گوید: مأموریت جمنا برای انتخابات ریاست جمهوری بودو پایان یافت؛ حالا باید به طرف طراحی مکانیزمی با پوشش بیشتر سلایق اصولگرایی اعماز اشخاص حقیقی و حقوقی رفت. مجموعه ای که افراد بنشینند، آن چتری را که بایدبالای سرشان باشد را تعریف کنند و درباره نوع اداره و مدیریتش نیز تصمیم بگیرند.

مشروح گفت‎وگو با محسن کوهکن را در ادامه بخوانید.

****

اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری بامکانیزمی به نام جمنا مواجه شدند که خیلی از نیروهای این جریان در قبال آن سکوتکردند؛ سکوتشان هم از سررضایت نبود بلکه فقط می خواستند نتیجه شکست گردن آنهانیفتد. اما بعد از 29 اردیبهشت 96 موتلفهاعلام کرد راهکار حزبی خود را دنبال می کند و دیگر تعاملی با جمنا نخواهد داشت، آقایباهنر گفت جمنا مکانیزم کاملی ندارد و باید دچار یک دگردیسی شود. آقای جلیلی سراغتشکیل دولت در سایه رفت و آقای قالیباف نیز ایده جریان نواصولگرایی را مطرح کرد.پایداری نیز که از ابتدا به جمنا نپيوسته بود، امروز پیگیر راهبرد «نهادینهسازی گفتمانی» است، به نظر شما الان جریان اصولگرا برای انتخابات آینده چهمکانیزمی را تعریف کند تا همه سلایق اصولگرا را بتواند کنار هم داشته باشد؟

همه این حرف ها به معنی نفی همگرایی و هماهنگیدر مقاطع خاص نیست. مجموعه ای از اشخاص حقیقی و حقوقی با یک فرایند تعریف شدهتوافقی بین خودشان، گردهم آمدند و نهایتا جمنا تشکیل شد. اما همان طور که اشاره شد، بخشیاز جریان اصولگرا به خصوص شخصیت های حقوقی آنجا نبودند؛ اما کافه را نیز به همنریختند، این عقلانیت را نشان می دهد. به عبارت دیگر آنها با وجودی که در مجموعهجمنا نبودند، سکوت و تحمل کردند و ظرفیت از خود نشان دادند تا ببینند چه اتفاقی میافتد.

الان هم بعد از انتخابات ریاست جمهوری مأموریت جمنا تمام شد. جمنا حزب واحدینبود که حالا بگویند وقتی انتخابات تمام شد چرا هر کسی دنبال پیشبرد نگاه خودشرفت. امروز هریک از مجموعه هایی که در جمنا بودند اگر فعالیت‎های شان را بیشتر و حتیچند تشکل دیگر اصولگرا را درست کنند باید خوشحال باشیم و آنها را تشویق هم کنیم؛مهم این است در مواقع غیرانتخاباتی فعالیت تشکیلاتی معقول، منسجم، منطقی و درست انجامشود و در مواقع حساس مجموعه ها با هم بنشینند و گفتمان و صحبت کنندتا به توافقاتی برسند.

این طور نبود که جمنا تشکیل شود تا بعد از انتخابات ریاستجمهوری هدایت اصولگرایان را به دست بگیرد یا حزب واحدی باشد و حالا سئوال شود چرا ایناتفاق نیفتاده است؟ جمنا برای انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شد؛ این را همه میدانستند و بعد از انتخابات ریاست جمهوری مأموریت جمنا تمام شد. امروز هر یک ازافراد حقیقی و تشکل های سیاسی اصولگرا در حوزه کاری و اعتقادی خودشان فعالیت می کنند؛قرار هم نبود و کسی هم چنین پیشنهادی نداد که جمنا مقدمه یا مدخل ورودی به ایجادیک تشکل باشد و تشکل های دیگر منحل شوند و همه افراد حقیقی زیر سقف آن تشکلبیایند.

البته به نظر من دستاورد مثبت جمنا باید حفظ شود، چون نشان داد توجه و تبعیت ازخردجمعی کار معقول و منطقی است و حسن دارد. نکته دیگر که باید مورد توجه قرار گیردو برای اولین بار تمرین شد این بود که افرادی در ساختار جمنا نبودند کار جمعی جمنارا تأیید کردند. اگر قرار است جمنا با هدف پوشش حداکثری در انتخابات آینده، کار هماهنگیو همگرایی بین افراد حقیقی و حقوقی اصولگرایان را دنبال کند، قطعا باید کمبودها وکاستی های خودش را جبران و مجموعه تصمیم گیرش را جامع تر کند. ظرفیت و تحمل خود رابالا ببرد و تحمل سلایق مختلف در جریان اصولگرایی را به هر جهت داشته باشد.

این صحبت شما دو رویکرد متفاوت داشت؛ نخست گفتیدمأموریت جمنا بعد از انتخابات ریاست جمهوری تمام شد اما در آخر شرایطی را برایادامه کار جمنا برشمردید.

بحث من روی اسم و عنوان نیست بلکه روی همگراییجریانی است.

یعنی شما می گویید باید طرح نویی به لحاظهمگرایی و کار تشکیلاتی در جریان اصولگرایی تعریف شود؟

بحث من طرح نو نیست؛ بلکه به پوشش بیشتر سلایق اصولگراییاعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اعتقاد دارم. اگر این پوشش کامل انجام شود، افراد مینشینند، آن چتری را که باید بالای سرشان باشد تعریف می کنند و درباره نوع اداره ومدیریتش نیز تصمیم می گیرند. این راهی است که مجموعه اینچنینی در ابتدای کارخود باید به آن توجه کند تا آسیب نبیند. از نظر من مأموریت جمنا تمام شده اما بهترینالگو بعد از انقلاب برای فعالیت‌های تشکیلاتی سیاسی می تواند باشد.

در واقع شما معتقدید از جمنا می توان برای طراحیمکانیزم های آینده همگرایی در جریان اصولگرا الگو گرفت؟

بله، می تواند الگویی برای طراحی های بعدی باپوشش خیلی بیشتر باشد.

اینکه شورای مشورتی تشکیل شده و آقای باهنر همدر جلسات آن شرکت می کند؛ آیا برای طراحی یک مکانیزم جدید همگرایی در جریان اصولگرااست؟

من خیلی از این شورا اطلاع ندارم.

آقای آل‎اسحاق اعلام کرد که یک شورای مشورتیتشکیل شده و آقایان باهنر و مصباحی مقدم نیز در این جلسات حضور پیدا می کنند.

اینکه آقای آل اسحاق به عنوان شخص حقیقی یا بهعنوان عضو موتلفه این صحبت و دعوت را انجام داده، من خیلی اطلاعی ندارم.

به نظر شما پاشنه آشیل جمنا که نتوانست تمامانتظارات را برای همگرایی گروه های اصولگرا برآورده کند، چه بود که باید دقت شودتا در طراحی مکانیزم همگرایی بعدی در جریان اصولگرا وجود نداشته باشد؟

اعتقاد به پوشش حداکثری راهگشاست تا نقاط ضعف راپوشش دهد، ایرادات و اشکالات را به حداقل برساند و نقاط قوت را بیشتر کند.

یعنی جمنا اعتقاد به پوشش حداکثری در جریاناصولگرا نداشت؟

قطعا و یقینا. خودشان هم معتقد به این نیستند وبعید هم می دانم معتقد باشند که پوشش جمنا برای اصولگرایان اعم افراد حقیقی وحقوقی صددرصدی بود.

این نیروهایی که در صدر جریان اصولگرایی هستنداز سال 82 تا کنون در ادوار مختلف انتخابات تکرار شده‌اند. برای اینکه جوانگرایی وچرخش نیرویی شود جریان اصولگرا برای رقابت های سیاسی آینده چه اقدامی باید انجامدهد؟

جوانگرایی را باید در دو بخش صحبت کرد. بخش اول چترو مجموعه ای است که می خواهد تصمیم گیری کند. در این بخش تجربه موثر است اما اینبه معنای نفی حضور افراد جوان نیست. قطعا و یقینا، محور افراد با تجربه خواهند بوداما جوانانی که در تشکل های حقوقی فعالیت دارند، اینها نیز می توانند حضور موثر وکاملی داشته باشند.

بخش دوم جوانگرایی مربوط به منتخبان این مجموعه تصمیم گیر استکه بستگی دارد برای چه انتخاباتی می خواهد تعیین مصداق شود. کسی مدعی نیست درانتخابات ریاست جمهوری باید به سمتی رفت که گزینه و نامزد نهایی یک جوان با حداقلکف سن یا یک مجرب با حداکثر سن باشد؛ بلکه در دنیا نیز مرسوم است فردی باتجربه کهبه لحاظ جسمی توانایی اداره مطلوب و شایسته دستگاه اجرایی را دارد انتخاب شود. امادر انتخابات مجلس باید لیست نهایی ترکیبی باشد. یعنی افرادی در سایر عرصه هایمدیریتی فعالیت کردند و حال می خواهند از این تجربه خود در حوزه تقنین بهره گیرند.با این توضیح جوانان نخبه که ذهن دوار دارند و با قدرت جوانی، تجربی و تخصصی خودمی توانند یک راه چندساله را یک ساله بپیمایند، نیز باید حضور پیدا کنند.

در واقع شما می گویید مکانیزمی که می خواهد برایانتخابات مجلس یازدهم و انتخابات ریاست جمهوری 1400 در جریان اصولگرایی تعریف شود بایددر کنار افراد با تجربه و مجرب، چهره های جوان هم باشند؟

بله، حتما باید این طور باشد.

27214


منبع : خبرآنلاین


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : انتخابات - جریان - اصولگرا - ریاست - جمهوری - مجموعه - افراد - حقیقی - تعریف - تصمیم - همگرایی - حقوقی - بیشتر - اصولگرایان - اصولگرایی - آینده - فعالیت - تشکیل - تجربه - طراحی - حداکثری - سلایق - مأموریت - کوهکن - اشخاص - سیاسی - اعتقاد - اینکه - تشکیلاتی - خودشان - امروز - جوانگرایی - دنبال - اداره - مکانیزم - باهنر - شورای - خواهند - دارند - تواند - گیرند - ندارم - معتقد - باشند - یقینا - توانند - نهایی - جلسات - باشد؟ - سرشان - درباره - بنشینند - مکانیزمی - اعتقادی - وجودی - نبودند - ظرفیت - مختلف - عنوان - افرادی - منطقی - مواقع - معقول - گویید -

نظر شما در مورد : کوهکن: جمنا به پوشش حداکثری اصولگرایان اعتقادی نداشت

*

*


آخرین اخبارپربحث ترین ها