شورای سه‌گانه فقها؛ راهکار حل اختلاف مصباح با جامعتین؟

تاریخ انتشار : دوشنبه 24 مهر 1396 - ساعت : 07:40

کد مطلب: 203278 چاپ به اشتراگ گذاشتن

شورای سه‌گانه فقها؛ راهکار حل اختلاف مصباح با جامعتین؟

مازندمجلس: سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - عضو جامعه روحانیت مبارز درباره ایده تشکیل شورای سه‌گانه فقها گفت: آیت‌الله مصباح خودشان فرمودند من عضو جامعه مدرسین هستم. وقتی خودشان فرمودند من عضو جامعه مدرسین هستم، دیگر معنی ندارد که یک حرکتی در مقابل این حرف انجام شود.

مازندمجلس:امید کرمانی‌ها: جامعتین به ویژه جامعه روحانیت تا یک دهه گذشته در جریان اصولگرا نقش محوری در بسته شدن لیست های انتخاباتی داشت اما این نقش رفته رفته کمرنگ شد تا جایی که قریب به اتفاق تحلیلگران سیاسی شکل گیری جمنا را پایانی بر شیخوخیت در اردوگاه اصولگرایی تفسیر کردند.

حجت الاسلام حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت  گرچه می گوید جایگاه شیخوخیت در جریان اصولگرا همچنان محفوظ است اما معتقد است  اثرگذاری شیخوخیت مانند سال های اول انقلاب نیست.

عضو جامعه روحانیت مبارز طرح ایده تشکیل شورای سه گانه بین آیت الله موحدی کرمانی، آیت الله یزدی، آیت الله مصباح را تحصیل حاصل می داند و یادآور می شود: آنها با هم هماهنگ هستند. وقتی آیت الله مصباح گفت «عضو جامعه مدرسین هستم  و هرچه موحدی‌کرمانی و یزدی تصمیم بگیرند قبول دارم» دیگر نمی توان برای او تعیین تکلیف کرد.

مشروح گفتگوی خبرآنلاین با عضو جامعه روحانیت مبارز را در ادامه بخوانید.

****

شیخوخیت در جریان اصولگرایی نسبت به دهه اولانقلاب پررنگتر شده است یا کمرنگتر؟

اوضاع به هر حال در حال تغییر و تحول است. نسلسوم دارد روی کار می آید، نسل اول به آخر می رسد، نسل دوم بخشی فعال و بخشی فعالنیستند. در واقع الان نوبت نسل سوم انقلاب است. معتقدم به تناسب تحولاتی که بهوجود آمده شیخوخیت به حال خودش باقی است. البته بعضی خواستند بگویند دیگر نیاز بهشیخوخیت نیست اما زمان هر چه می گذرد، حوادث تازه طوری است که وجود شیخوخیت را میطلبد. لذا شیخوخیت اصولگرایی در جایگاه خودش است اما نمی توان گفت شیخوخیت بههمانند سال های اول انقلاب بر می گردد. خیر، اثرگذاری اش مانند آن زمان نیست اما جایگاه شیخوخیتهمچنان در بین اصولگرایان محفوظ است.

یعنی می گویید جایگاه شیخوخیت در بین اصولگرایانمحفوظ است اما شکلش در بین اصولگرایان نسبت به دهه 60 عوض شده است؟

معتقدم به آن داغی که آن وقت بود، نیست. البتهباید گفت امروز خیلی مسائل با دهه شصت متفاوت است.

یعنی دیگر شdخوخیت همچون دهه شصت در بیناصولگرایان پررنگ نیست و بیشتر نقش داوری دارد؟

واقعا اثرگذاری اش وجود دارد، به این معنا کهاصولگرایان بدون نظر بزرگان کاری انجام نمی دهند.

آیا می توان کاری کرد که جایگاه شیخوخیت درجریان اصولگرا به پررنگی دهه شصت شود؟

بله می شود. اگر تشکل های شیخوخیتی انسجام لازمرا داشته باشند و تصمیمات را در وقت خودش بگیرند. در این صورت شیخوخیت می تواندهمان آثاری که دهه شصت داشت، الان هم داشته باشد.

منظورتان از تشکل های شیخوخیتی جامعه روحانیتمبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است؟

معتقدم جامعتین می توانند فعال تر باشند واثرگذاری شان هم بیشتر شود یعنی دوباره همان جایگاه را می توانند داشته باشند.

شما گفتید جامعتین کُند عمل می کنند، اگر به روزو فعال تر باشند، می توانند جایگاه خودشان را نسبت به وضعیت فعلی تقویت کنند،بفرمایید جامعتین دقیقا باید چه کاری انجام دهند؟

در گذشته تشکیلات جامعه روحانیت در مناطق تهران فعالبود اما الان فعالیت آنچنانی در مناطق مشاهده نمی شود، خود این مشکل ایجاد کردهاست، لذا اگر جامعه روحانیت کل تهران را پوشش دهد اثرگذاری اش بیشتر می شود. البتهاستان ها در انتخابات مجلس فعال بودند و آثارش هم خوب بود ولی ما در مناطق تهران فعالنبودیم، اگر فعال باشیم با یک اثرگذاری بیشتری می توانیم کار کنیم. البته جامعهمدرسین مقداری کارش را توسعه داده است اما جامعه روحانیت بیشتر باید در بین علماحضور داشته باشد.

چرا هماهنگی بین جامعه روحانیت مبارز و جامعهمدرسین حوزه علمیه قم وجود ندارد؟

همگرایی و هم افزایی دارند اما به هر حال یکتحولاتی در هر یک از جامعتین به وجود آمد. در جامعه روحانیت مبارز شهید مطهری،شهید بهشتی، شهید شاه‌آبادی، مرحوم آیت الله انواری و مرحوم آیت الله مهدوی راداشتیم. خوب خیلی ها رفتند.

از آقایان ناطق و هاشمی نام نبردید؟

آقای ناطق هستند.

اما در جلسات شورای مرکزی جامعه روحانیت شرکتنمی کند؟

شرکت نمی کند اما آقای ناطق به هر حال عضو جامعهروحانیت است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب هم عضو جامعه روحانیتبودند. یعنی شخصیت های یادشده آیات اثرگذار و برازنده ای بودند، لذا جای هر کداماز شخصیت ها را نگاه کنیم در جامعه روحانیت خالی است، در واقع هر کس آمد جای خودشاست.

آیا به غیر از رفتن و فقدان حضور برخی شخصیت ها،مشکل دیگری در همگرایی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین وجود دارد؟

خیر، البته نمی شود گفت همه یک سلیقه دارند. بهطور طبیعی سلیقه های متفاوتی وجود دارد اما نه در حدی که نتوانند با هم کار کنند.

اما در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم کهبزرگترین آوردگاه سیاسی بود، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت هیچکمیته مشترکی تشکیل ندادند؟

شرایطی وجود داشت که شاید به مصلحت همین بود کهانجام شد.

آیا دیدگاه ها متفاوت بود که منتهی به تشکیلکمیته مشترک میان جامعتین نشد؟

دیدگاه ها متفاوت نبود، شرایط طوری بود که اقتضاهمین را ایجاب می کرد. به هر حال بزرگان با هم تصمیم گرفتند یعنی این طور نبود کهجدای از یکدیگر باشند.

در واقع آیت الله موحدی کرمانی و آیت الله یزدیبا هم تصمیم گرفتند جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین در دوازدهمین دورهانتخابات ریاست جمهوری کمیته مشترک تشکیل ندهند.

شرایط این اقتضا را داشت.

منظورتان از بزرگانی که چنین تصمیمی گرفتند آیتالله یزدی و آیت الله موحدی کرمانی است؟

از اول هم بنا نبود جامعتین کمیته ای تشکیلدهند.

چرا شرایط اقتضا نمی کرد جامعتین کمیته مشترکبرای انتخابات ریاست جمهوری تشکیل دهند؟

به هر حال همیشه رئیس جمهور مستقر همه شرایط را برایپیروزی در انتخابات دارد و اگر کسی بخواهد با رئیس جمهور مستقر رقابت کند این کاریدشوار است بنابراین برخی بزرگان اصلا وارد صحنه نشدند.

آیا احتمال دارد جامعتین برای انتخابات ریاستجمهوری 1400 کمیته مشترک داشته باشند؟

حالا ممکن است در آینده شرایط عوض شود اما شرایطفعلی اقتضایش همین بود.

اخیرا ایده ای مطرح شد که شورای سه گانه ای باحضور آیت الله موحدی کرمانی، آیت الله یزدی و آیت الله مصباح یزدی تشکیل شود، اینایده را چه طور ارزیابی می کنید؟

آنها در گذشته برای دهمین دوره انتخابات مجلسشورای اسلامی با هم بودند.

آیا تشکیل شورای سه گانه راهکار موثری خواهد بودبه این معنا که روی جایگاه شخیوخیت و جامعتین تأثیر بگذارد و آن را ارتقا دهد؟

آیت الله مصباح خودشان فرمودند من عضو جامعهمدرسین هستم. بعد از آنکه خودشان فرمودند من عضو جامعه مدرسین هستم دیگر معنیندارد که یک حرکتی در مقابل این حرف انجام شود. آنها با هم هستند. حتی آیت اللهمصباح قریب به این مضمون فرمودند «هرچه آیتین تصمیم بگیرند من قبول دارم» لذا مشکلیدر بین آیات ما نیست، آنها با هم بودند و هستند.

پس اینکه گفته می شود در همان شورای سه نفره ایکه برای انتخابات مجلس دهم شکل گرفت اختلاف دیدگاه میان آیت الله موحدی کرمانی،آیت الله یزدی و آیت الله مصباح موجب شد که آن شورا خروجی نداشته باشد، صحیح نیست؟

خیر، اختلافی نبود. من در متن کار بودم.

اما آیت الله مصباح یزدی اصرار داشتند که بهتکلیف عمل می کنند.

تا آنجا که ما در خدمت شان بودیم دیدیم هماهنگعمل می کردند و اختلافی بین شان وجود نداشت.

پس در مجموع شما مدل شورای سه گانه آیت اللهموحدی کرمانی، آیت الله یزدی و آیت الله مصباح یزدی را برای تقویت جامعتین موثرنمی دانید؟

من معتقدم هست و ناهماهنگی بین آقایان وجودندارد.

به نظرتان ضرورتی دارد شورای سه گانه به طور رسمیبین آنها تشکیل شود؟

هست. آیت الله مصباح خودشان فرمودند من عضوجامعه مدرسین هستم بنابراین دلیلی ندارد و تحصیل حاصل است.

آیت الله مصباح عضو جامعه مدرسین است اما شورایسه گانه فقها شکل دیگری می شود؟

خودشان وقتی مصلحت را در این می دانند دیگر مانمی توانیم برای آیت الله مصباح تعیین تکلیف کنیم. نظرات و گفتارشان مورد توجه استدر جلسات اصولگرا شرکت و صحبت کردند و گاهی پیام دادند. بیش از همه آیت الله مصباحفعال بود. لذا معتقدم آنچه مورد سئوال است وجود دارد.

29214


منبع : خبرآنلاین

برچسب ها : #جامعه #روحانیت #شیخوخیت #جامعتین #مصباح #جایگاه #شورای #مدرسین #انتخابات #تشکیل #مبارز #کرمانی #باشند #اثرگذاری #معتقدم #خودشان #شرایط #موحدی #بیشتر #تصمیم #انقلاب #اصولگرا #کمیته #فرمودند #مناطق #گرفتند #توانند #علمیه #تهران #جمهوری #شخصیت #دیدگاه #جامعهمدرسین #مشترک #ریاست #بزرگان #گذشته #اصولگرایی #متفاوت #جریان #بگیرند #البته #مصلحت #مانند #محفوظ #سیاسی #اقتضا #راهکار #اختلافی #بنابراین #مستقر #سلیقه #جمهور #اختلاف #جلسات #دهند؟ #تکلیف #تقویت #اصولگرایان #منظورتان #دارد؟ #تعیین #توانیم #شیخوخیتی #تحصیل #آقایان #مرحوم #همگرایی #دارند #دیگری

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : شورای سه‌گانه فقها؛ راهکار حل اختلاف مصباح با جامعتین؟


X https://sport45.site/