تاریخ انتشار : یکشنبه 30 مهر 1396 - ساعت : 18:21

کد مطلب: 205010 چاپ به اشتراگ گذاشتن

نگاه مردد مجلس به وزرای پیشنهادی علوم و نیرو

مازندمجلس: سیاست >| مجلس - با معرفی وزرای علوم و نیرو به مجلس، حالا بهارستانی ها یک هفته فرصت دارند تا به بررسی وزرا بنشینند و در مورد آنها به قضاوت بنشینند.

مازندمجلس:فائزه عباسی: بعد از دو ماه از رای اعتماد مجلسی ها به 16 وزیر کابینه دوم روحانی، رئیس جمهور با معرفی دو گزینه پیشنهادی نیرو و علوم، تکلیف  دووزارتخانه معطل مانده را مشخص کرد تا در صورت رای نمایندگان، اداره این دو وزارتخانه را به جای سرپرست به وزیر بسپارد. درطول این مدت حرف و حدیث ها کم نبود؛ برخی مشورت های دولت بر سر انتخاب وزیر علوم راعلت تاخیر می دانستند و برخی هم می گفتند قرار است وزرا در دقیقه 90 معرفی شوند تانمایندگان راه چاره دیگری برای مقابله نداشته باشند و نهایتا ناچار شوند رای مثبتبدهند.

در این بین بازار گمانه زنی ها هم داغ بود، گمانه زنی هایی که اینار هم بیشترحول محور وزارت علوم می چرخید و از معرفی دوباره فرجی دانا تا جعفر توفیقی ودیگران در گردش بود؛ اما از یک هفته پیش بساط گمانه زنی‌ها برچیده شد و خبرهایی کهزمزمه آن بگوش می رسید این بود که دولت برای معرفی وزرای باقی مانده به نتیجه رسیدهاست نهایتا روز گذشته نامه روحانی از پاستور به مقصد بهارستان فرستاده شد و امروز نام  "منصورغلامی" به عنوان وزیر پیشنهادی علوم و "رضا اردکانیان" به عنوانوزیر پیشنهادی وزارت نیرو از تریبون مجلس شنیده شد.

فضای مبهم مجلس

با معرفی وزرای علوم و نیرو حالا بهارستانی هایک هفته فرصت دارند تا به بررسی وزرا بنشینند و  در مورد انها به قضاوت بپردازند اما  آنچه در روز اول دستگیرشان شده بود فقط کلیاتیدر مورد سوابق دو وزیر بود که نمی توانستند با این کلیات به یک نتیجه قاطع برسند.وقتی با آنها وارد صحبت می شدیم یک جمله بین همه‌شان مشترک بود " شناخت دقیقینسبت به آنها نداریم " " باید ببینیم چه برنامه ای دارند" درواقعبیشتر از آنکه یک پس زمینه ای درمورد وزرا داشته باشند به امید جلسات فراکسیون هاو کمیسیون ها با وزرا نشسته بودند تا بتوانند تصمیم  محکم تری در این رابطه بگیرند.

هوای آفتابی بزرگراه نیایش

هرچند گفته‌های بهارستان نشینان درمورد وزرایپیشنهادی  توام با شک و تردید بود اما اغلبدر مورد وزارت نیرو احساس مثبت تری داشتند و او را داری سابقه  و تخصص می دانستند. در این رابطه غلامرضاتاجگردون که در رای نیاوردن بیطرف نقش موثری داشت و برای رای نیاوردنش با دیگرنمایندگان به مداکره می نشست درباره اردکانیان نظر مثبتی داشت و به خبرآنلاین گفت: آقایاردکانیان انسان با تجربه ای است و با وجود تجربه ای که درمورد بیطرف به ویژهدرمورد معرفی برنامه هایش دارد می تواند با بیان صادقانه تر درمورد اقداماتی که میخواهد انجام دهد نظر مساعد مجلس را کسب کند. او گفت درمورد رای نیاوردن بیطرف ما20 درصد نقش داشتیم و خودش 80 درصد در اعلام برنامه هایش ایراد داشت. تاجگردون میگوید اردکانیان به لحاط فنی  فرد با تجربهای است .

میرزایی نیکو نماینده دماوند و فیروزکوه نیز بهخبرآنلاین گفت: من از نزدیک با آقای اردکانیان در دولت اصلاحات آشنایی دارم و اوفرد کاردان و با تجربه ای است  و به نظر میرسد می تواند در زمینه محیط زیست به ویژه در رابطه با بحران آب برنامه های مفیدیداشته باشد.

برند بودن اردکانیان از جمله مواردی بود که اغلبنمایندگان از جمله بیرانوند نماینده خرم آباد، میرزایی نیکو و بت کلیا درمورد انصحبت می کردند و معتقد بودند همانطور که زنگنه با اسمش می تواند نفت ایران را بهرشد برساند اردکانیان نیز در عرصه بین المللی شناخته شده است و او نیز می تواند درعرصه همکاری های بین المللی در راستای انرژی به ویژه در مورد مسئله آب گام هایموثری بردارد.

البته درباره وزیرنیرو همه نگاه ها هم مثبت نیستو برخی از نمایندگان که اغلب نگاهی انتقادی به دولت دارند مانند ابطحی و کامران اینگزینه را مناسب نمی دانند و دلیل‌شان هم این است که اردکانیان سالها از ایران دوربوده است و نسبت به کشور شناخت دقیقی ندارد.

ماجرای پیامک‌ها علیه وزیر علوم 

برخلاف بزرگراه نیایش، هوای ساختمان شهرک قدسابری است و نگاه تردیدآمیز نمایندگان نسبت به گزینه وزارت علوم بیشتر است از یک سومی گویند نمی دانیم برنامه هایش برای آینده چیست و از سوی دیگر عنوان می کنند درسوابقش تنها دانشگاه بوعلی همدان به چشم می خورد و حوزه ای فراتر از آن را مدیریتنکرده است. با این وجود آنچه نمایندگان را بیش از همه نگران کرده است موضوع پیامکهایی است که از سوی تشکل های دانشجویی در مخالفت با این گزینه به آنها ارسال میشود.

جعفرزاده ایمن آبادی در این رابطه به خبرآنلاینگفت: ما برای بررسی وزرا و نظر دادن درمورد انها نیاز داریم با این افراد صحبتکنیم و تا صحبت‌هایشان را نشنویم نمی توانیم قضاوتی درمورد آنها داشته باشیم البتهنظر دانشگاهیان و دانشجویان برای ما بسیار اهمیت دارد که تا امروز پیامک‌های زیادیبه دستم رسیده است.

سهیلا جلودارزاده هم در همین رابطه به خبرآنلاینگفت: من وقتی هنوز با وزیر صحبت نکرده ام نمی توانم ارزیابی دقیقی درمورد آنهاداشته باشم اما در این چند روزه پیامک های زیادی از دانشجویان و دانشگاهیان بهدستمان رسیده است که نسبت به این گزینه اعتراض داشتند؛ او گفت: باید ببینیم پاسخوزیر نسبت به این انتقادات چیست.

موسوی از دیگر نمایندگان یزد هم با بیان اینکه انتظارمی رفت گزینه قوی تری در مورد وزارت علوم معرفی شود می گوید از روزهای گذشته کهبحث معرفی غلامی جدی شد پیامک های زیادی به ما ارسال شده است که قطعا نمی توانانها را نادیده گرفت لذا باید در جلساتی که با وزرا داریم ببینیم دفاعیات آنهاچیست.

البته همه نمایندگانی که نظرات مبهمی نسبت به وزیرعلوم داشتند اشاره ای هم به موضوع  رایاعتماد می کردند و معتقدند نوع دفاعیات وزیر علوم بسیار می تواند موثر باشد وهمانطور که برخی وزرا در روزهای رای اعتماد توانستند نظرات منفی را به مثبت تغییردهند وزیر علوم پیشنهادی هم می تواند با ارائه برنامه های قوی همراه با خلاقیت محوریفضا را به سود خود تغییر دهد.

سایه دوکارت زرد بر رای اعتماد

دلخوری های نمایندگان نسبت به وزرایی که سه ماهپیش رای اعتماد از مجلس گرفته اند امروز باعث شده است تا کار دو وزیر باقی ماندهبه سادگی قبل نباشد و این موضوع در صحبت اغلب نمایندگان مشهود بود افرادی مانندموسوی و بیرانوند می گویند نمایندگان فرصت بیشتری برای بررسی این دو وزیر دارند واز آنجایی که برخی وزرا در روز رای اعتماد وعده هایی دادند اما انها را عملیاتینکردند شاید غلامی و اردکانیان برای جلب اعتماد خانه ملتی ها کار دشواری داشتهباشند.

خیز فراکسیون‌ها برای جلسه با وزرا

مانند زمان رای اعتماد به کابینه دوازدهم سهفراکسیون مجلس برای جلسه با وزرا پیش قدم شدند. امروز امیدی ها با دو وزیرپیشنهادی نشست داشتند البته این نشست به گفته بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون درسطح هیات رئیسه بوده است. او گفت: بنده بهاتفاق آقایان تابش و حسین‌زاده عضو کمیته بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی علوم و نیروخواهیم بود و قرار است پس از برگزاری جلسات فراکسیون امید با وزرای پیشنهادی، نظرنهایی فراکسیون درباره آقایان غلامی و اردکانیان اعلام شود.

حاجی بابایی رئیس فراکسیون ولایی نیز دراین مورد گفته است: بعدازظهر روز یکشنبه نیز آقای غلامی وزیر پیشنهادیعلوم در جلسه مجمع عمومی فراکسیون نمایندگان ولایی حضور خواهد یافت تا از برنامه هاو سوابق کاری خود دفاع کند و صبح روز سه شنبه نیز آقای اردکانیان که وزیر پیشنهادینیرو  در جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی حضوریافته و برنامه های خود را تشریح خواهد کرد.

جعفرزاده ایمن آبادینائب رئیس فراکسیون مستقلین نیز می گوید روز چهارشنبه این فراکسیون با دو وزیرپیشنهادی جلسه می گذارد و برنامه های آنها را می شنود.

 

29216

 

 


منبع : خبرآنلاین

برچسب ها : #نمایندگان #اردکانیان #درمورد #برنامه #فراکسیون #معرفی #پیشنهادی #اعتماد #تواند #وزارت #گزینه #وزرای #رابطه #بررسی #امروز #دارند #غلامی #ببینیم #گمانه #داشتند #ولایی #تجربه #بیطرف #البته #درباره #مانند #موضوع #ارسال #خبرآنلاینگفت #دقیقی #جعفرزاده #گویند #رسیده #نظرات #دفاعیات #وزیرپیشنهادی #آقایان #ایران #روزهای #زیادی #دانشگاهیان #دانشجویان #بسیار #پیامک #داریم #نیایش #نتیجه #گذشته #بهارستان #عنوان #نهایتا #باشند #کابینه #روحانی #مانده #دانستند #سوابق #توانستند #اعلام #میرزایی #نماینده #بیرانوند #نیاوردن #بزرگراه #شناخت #زمینه #جلسات #المللی

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : نگاه مردد مجلس به وزرای پیشنهادی علوم و نیرو